zaterdag 7 december 2013

PL en SIL; misverstand nummer 2: “SIL is niet geschikt voor een besturing met hydraulische of pneumatische deelcomponenten"

Het werkgebied van IEC 62061 is volgens de scope beperkt tot de elektrische/ elektronische en programmeerbaar elektronische (E/E/PE) systemen. ISO 13849 behandelt naast de elektrische componenten ook pneumatische, hydraulische en mechanische componenten/systemen.  In de ISO 13849 wordt onder “elektrisch”  zowel elektrisch, elektronisch als ook programmeerbaar elektronische componenten verstaan. 


Figuur 1: Foutieve tabel 1 met geadviseerde toepassing SIL en PL-norm. (bron: EN 62061 en EN-ISO 13849-1)

In zowel beide normen staat bovendien een tabel 1, zie figuur 1, die in de eerste regel (A) aangeeft dat “niet-elektrische” componenten, bijvoorbeeld hydrauliek of pneumatiek niet afgedekt worden door de IEC 62061. Er zijn adviseurs en leveranciers van componenten die hieruit concluderen dat de norm IEC 62061 niet gebruikt zou mogen worden voor machines waar pneumatische of hydraulische componenten in zitten.

Niets is echter minder waar…. Een hydrauliek- of pneumatiekventiel is net als een magneetschakelaar (contactor) in de basis gewoon een elektro-mechanische schakelaar. Als de door de leverancier bepaalde faalfrequentie (λd) of B10d-waarde en de project-specifieke gebruikssituatie van een hydrauliek/pneumatiek component bekend zijn, is de PFH-bepaling met IEC 62061 zonder meer mogelijk.

Ondertussen is in het jaar 2009 zowel door ISO als door IEC een technical report uitgegeven, respectievelijk ISO TR 23849 en IEC TR 62061-1, waarin duidelijk wordt vermeld dat deze tabel 1 uit de normen op dat punt niet klopt! Allebei de normen kunnen worden toegepast voor veiligheidscircuits met elektrische, pneumatische, en hydraulische componenten.

Zie deze documenten bij NEN:


Let op: Beide documenten hebben exact dezelfde inhoud!

dinsdag 15 februari 2011

PL and SIL; misconception number 1: "SIL is only for machines in the process industry."

Introduction:
Developments such as electronics and software for safety functions in the machine control system have led to fact that the standard EN 954-1 1996 no longer meet the requirements and will be withdrawn on December 31, 2011!

Therefore two new standards were established for the machinery sector. In the year 2005 the standard EN 62061 was adopted and one year later the EN-ISO 13849-1, respectively giving a classification of the safety level in a "Safety Integrity Level” (SIL) and a “performance level” (PL). Both standards are harmonised under the new Machinery Directive 2006/42/EC.


The misunderstanding:
A frequently heard statement from suppliers as well as consultants, "The SIL standard has its origins in the process industry and is primarily intended for companies who deliver machinery in the process industry." When you don’t deliver machines to the process industry, it is much more logical and better to apply the PL standard.


The reality:
The old EN 954 had no requirements for safety components made up of programmable logic. It refers users to the standard "IEC 1508”, which in 2000 was adopted as European standard EN 61508 (IEC 61508). This standard consists of seven parts and is very extensive (740 pages).


The EN 61508 is written by people from various industries and should be seen as a "basic safety publication". This means that this standard can be used by IEC technical committees to create their own industry sector standard or product standard. See also a useful book [1] from IEC about the purpose of this standard.


The standard EN 62061 (IEC 62061) is derived from the EN 61508 and the IEC standard committee TC44/WG7; safe control systems for machinery made it an industry sector standard [2]. The EN 62061 is specially developed for the machine industry! This committee consists of several experts in the field of control technology, ranging from product suppliers and consultants to notified bodies.


In addition, the process industry since 2003 has their own derivative, called IEC 61511. The figure below shows that in various industries a specific “SIL sector standard” is created already.


In short, EN 62061 is specifically developed for the machine industry!


This blog is powered by www.fusacon.nlmaandag 14 februari 2011

PL en SIL; misverstand nummer 1: “SIL is alleen voor machines in de procesindustrie.”

Introductie:
Ontwikkelingen zoals elektronica- en software voor de veiligheidsfuncties in een machinebesturing hebben ertoe geleid dat de norm EN 954-1 uit 1996 niet meer voldoet en eindigt te bestaan op 31 december 2011! Daarom zijn er voor de machinesector twee nieuwe normen opgesteld. In 2005 is de EN 62061 aangenomen en een jaar later de EN-ISO 13849-1, die respectievelijk het veiligheidsniveau classificeren in een ‘safety integrity level’ (SIL) en een ‘performance level’ (PL). Beide normen zijn geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG.


Het misverstand:
Een veel gehoorde statement van zowel leveranciers als ook adviseurs:  “De SIL norm vindt zijn oorsprong in de procesindustrie en is vooral bedoeld voor bedrijven die machines leveren in de procesindustrie.” Op het moment dat je niet levert aan de procesindustrie is het veel logischer en beter om de PL norm toe te passen.


De realiteit:
De oude EN 954 kent echter geen eisen voor veiligheidscomponenten die zijn opgebouwd uit programmeerbare logica. Ze verwijst gebruikers naar de norm “IEC 1508”, die in het jaar 2000 Europees is aangenomen als EN 61508 (IEC 61508). Deze norm bestaat uit 7 delen en is erg uitgebreid (740 pagina’s).

De norm EN 61508 is opgesteld door mensen uit diverse industrieën en moet worden gezien als een zogenaamde “basic safety publication”. Dit betekent dat IEC technische commissies deze norm kunnen gebruiken voor het maken van hun eigen sectornorm of productnorm. Zie ook een handig boekje [1] van IEC over het doel van deze norm.

De norm EN 62061 (IEC 62061) is dus afgeleid van de EN 61508 en door de normcommissie IEC TC44/WG7; Safe control systems for machinery gemaakt tot sectornorm [2]. De norm EN 62061 is dan ook speciaal ontwikkeld voor de machinesector!  In deze commissie hebben diverse experts op het gebied van besturingstechniek zitting, varierend van productleveranciers, adviseurs tot aangewezen instanties.

Daarnaast heeft ook de procesindustrie heeft sinds 2003 een afgeleide versie genaamd EN-IEC 61511. De figuur hieronder laat zien dat er ondertussen voor diverse industrieën een afgeleide SIL norm is gemaakt.
De conclusie:
Kortom, EN 62061 is juist specifiek voor de machinesector ontwikkeld!zondag 13 februari 2011

CE-audit voor de machinebouwer!

Bent u machinebouwer en worstelt u ook met de CE-markeringseisen?
Met het van kracht worden van de nieuwe Machinerichtlijn op 29 december 2009, zijn voor elke machinebouwer een aantal zaken ingrijpend veranderd. Zeker op het gebied van de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier en de IIA en IIB verklaring.

Onze nieuwe dienst "CE-audit voor de machinebouwer" helpt u als machinebouwer inzichtelijk te krijgen waar u uw organisatie en CE-activiteiten nog moet aanpassen.

Een adviseur van FUSACON zal door middel van interviews met betrokkenen in uw organisatie de knelpunten analyseren. Daarbij wordt het huidige CE-proces en de bestaande CE-documenten gecontroleerd.


Als eindresultaat ontvangt u een korte rapportage en een presentatie van de huidige situatie en een voorstel met verbeterpunten.  

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar info@fusacon.nl